ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות לשאריו של המבוטח.
משמעות הפוליסה, הינה אי הצורך להתמקד בהיבט הכלכלי והתמודד אך ורק עם האובדן של יקרנו במקרה מוות של אחד ההורים, חס וחלילה ביטוח חיים הינו כיסוי חשוב ביותר לכל אדם בעל משפחה.
בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, הינך מבטיח הכנסה למשפחתך גם לאחר מותך.

ריסק או חסכון
קיימים בשוק שני סוגים של ביטוחי חיים
ביטוח בעל מרכיב חסכון, כגון: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה פוליסות חסכון עם תוספת ביטוח חיים ועוד
ביטוח ריסק טהור- ללא מרכיב חסכון
ביטוח החיים מעניק למוטבים הקבועים בחוק או בפוליסה שלך, סכום כסף, שנקבע מראש על ידך ולטווח זמן הנקבע מראש או כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית

ריסק טהור

מוטבים:
המוטבים בביטוח חיים הם המבטח עצמו, יורשיו החוקיים ושארי בשרו או כל אדם אחר הנקבע בפוליסה. על המוטבים להציג תעודת פטירה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח , במידה ובפוליסה לא צוינו מוטבים, יחולקו התגמולים על פי צו הירושה של הנפטר.

ביטוח חיים לבני זוג או קרובים אחרים:

מחייב חתימת ידם של המבוטחים או במילים אחרות לא ניתן לבטח אדם בריסק למקרה מוות מבלי ידיעתו

מהו סכום הפיצויים המקסימאלי שניתן לבטח:
בביטוח חיים אין גבול לקביעת סכום הפיצויים, ניתן לבטח במספר חברות במקביל במקרה כזה, חובה ליידע כל אחת מחברות הביטוח בעת חתימה על הפוליסה

הפסקת הביטוח:
ביטוח חיים יכול להתבטל על ידי חברת הביטוח רק במקרים הבאים:
לא נתקבל דיווח לגבי מצבו הבריאותי של המבוטח – כלומר לא דיווח על מחלה כלשהיא והיא החמירה

כאשר המבוטח אינו משלם את הפרמיה.

במקרים אלו רשאית חברת הביטוח לבטל את הפוליסה, אך היא חייבת להודיע על כך בכתב למבוטח
המבוטח מצידו רשאי לבטל את ביטוח החיים בכל עת בה יחפוץ בתנאי ויודיע על כך לחברת הביטוח בהתאם להסכם שנחתם בפוליסה