קופת גמל היא למעשה תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי. קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירים, מיני רבים, לחסכון פנסיוני לטווח זמן ארוך או מוגדר מראש. בין המכשירים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים וקרן פנסיה.

לכל חבר בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר חוקי, והתשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

לבחירה בקופת גמל נודעת חשיבות מרובה. מאחר וקופת גמל היא לרוב מכשיר חסכון לטווח ארוך, על החוסך לבחור קופה שתבטיח לו את השקט הנפשי המירבי לאורך זמן, ותעניק לו בבוא היום את התשואה המקסימאלית.

חברה מנהלת

חברה מנהלת הינה חברה הרשומה כחברה על פי חוק החברות, שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל ואשר אושרה כחברה מנהלת על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005.

בטרם נותן הממונה אישור לחברה לשמש כחברה מנהלת בודק הממונה – בין השאר – את האנשים והגופים השולטים בחברה המנהלת ואת נושאי המשרה בחברה המנהלת – כישוריהם, השכלתם ויושרם. חברה מנהלת נדרשת להון עצמי מינימלי ולביטוח כרשום בהוראות הדין החלות על קופות גמל, ובהנחיות הממונה.

ברק פיננסים הינה חברה שאושרה כחברה מנהלת והיא פועלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה, וכפופה לפיקוח הממונה.

מה ההבדל בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים?

קרן פנסיה -היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו – אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. העמית (שכיר או עצמאי) משלם לקרן תשלומים שוטפים משכרו במהלך שנות עבודתו בהתאם לרמת השכר המבוטח.
קופת גמל – היא אפיק חיסכון לטווח בינוני או ארוך המקנה לבעליו הטבות מיסוי. ההפקדה לקופת גמל היא לפי השיעורים שנקבעו בהסדר התחוקתי לכל סוג קופה. הסכומים שנצברו לזכות החוסך ניתנים למשיכה במועדים ובתנאים שנקבעו בהסדר התחוקתי.

ביטוח מנהלים – תוכנית ביטוח המאושרת כקופת ביטוח לפי תקנות מ"ה, ומשלבת בתוכה מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי. התוכנית מבוססת על הפרשות עובד ומעביד, לתגמולים ולפיצויים. ביטוח זה נועד לתת מענה לבעיות הביטחון הכלכלי של העובד: דאגה לשאריו במקרה פטירתו, דאגה להכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה או תאונה וצבירת חיסכון לעת פרישה מעבודה. בניגוד לקופת גמל, בביטוח מנהלים ניתן במסגרת הפרשות לבטח בביטוח אובדן כושר עבודה וריסק מוות. החוסך בוחר לו את תוכנית ביטוח החיים על מרכיביה לפי רצונו.

אילו קופות גמל קיימות?

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו);
קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד;
קרן השתלמות לשכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעביד;
קרן השתלמות לעצמאים – לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד;
קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין;
קופת גמל לדמי מחלה – קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו; קופת גמל למטרה אחרת – נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו'. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
קופת גמל לחופשה – הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);

כמו כן ישנן קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה (ששיעורי ההפקדה ותנאי המשיכה בהן שונים), קופות גמל מבטיחות תשואה (הסגורות למצטרפים חדשים) וקרנות דמי מחלה ותיקות (הסגורות אף הן למצטרפים חדשים).

מהי סטיית התקן ?  המדד המשקף את יציבות הקופה.

סטיית התקן משקפת את היציבות של קופת הגמל כלומר עד כמה ביצועי קופת הגמל (התשואות) במהלך התקופה הנבחרת להשוואה, קרובות לממוצע שלהן באותה התקופה. ככל שסטיית התקן קטנה יותר כך קופת הגמל יציבה יותר ושיטתית יותר, ככל שסטיית התקן גדולה יותר כך כספי העמיתים בקופה נחשפים לסיכונים גדולים יותר בהשקעות והעמיתים חשופים להפסדים גדולים יותר.
קופת גמל להשקעה המהווה עבור מרבית העמיתים אפיק השקעה לטווח ארוך ראוי שתנהל את השקעותיה בתבונה ותנקוט בזהירות יתרה. דבר נוסף, חישובה של סטיית התקן מושפע גם משיעור הנכסים הלא סחירים מתוך כלל נכסי הקופה, כלומר כאשר לא משערכים באופן שוטף את הנכסים הלא סחירים של הקופה (מאחר ולא מתבצעות פעולות של קניה ומכירה ולא מתפרסמים שערים ומדדים לנכסים אלו באופן שוטף)  המשמעות שהשינוי בערכם של הנכסים הלא סחירים, שאינו ידוע ליום החישוב, לא מובא בחשבון ולא משוקלל בחישוב התשואה ובחישוב סטיית התקן בפרט, ובכך נוצר "עיוות" המשפיע על היכולת להשוות בין הקופות.